Top

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

         На основание чл.95 ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС,

„Илтекс Агро“ ЕООД, с. Слънчево, ПИ 127005 , ЕИК 205712548,  с управител Иларион Цачев,

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изкореняване, презасаждане, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на трайни насаждения- винени лозя на площ от 112,494 дка, в землището на с. Слънчево с ЕКАТТЕ 67489, община Аксаково, област Варна” 

   /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

        За контакти: Мариета Йорданова Чакърова, тел. 0888797569

          Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни в РИОСВ-Варна и  общ. Аксаково.

Дата: 20.07.2021г.