Политика за поверителност ● ИЛТЕКС
Top

Политика за защита на личните данни

“ИЛТЕКС” ЕООД прилага законодателството на ЕС спрямо изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), Настоящата политика е предназначена за регулиране на отношенията между „ИЛТЕКС” ЕООД, с. Слънчево, ПИ 127005, ЕИК 103790433 – Администратор на лични данни, наричан по-долу ДОСТАВЧИК на услуга, и потребителите, наричани по-долу ПОЛУЧАТЕЛ.   За договор за покупко-продажба се приема подадената поръчка от Получателя към Доставчика.   I. Използване на лични данни на потребителите

  1. Личните данни на Получателя се изискват, с цел договор за покупко-продажба между Доставчикът и Получателят, за да може Доставчикът коректно да изпълни договора си, като достави поръчани от Получателя продукти. Личните данни, които Доставчикът събира са: име, фамилия, адрес и, когато е приложимо, телефон и имейл. Получателят ги предоставя доброволно, чрез подписване на докумените по т. IV.
  2. Предоставяне на личните данни на трети лица Получените лични данни на Получателя, се предоставят само и единствено на куриерска фирма, която също е Администратор на лични данни, с цел удолетворяване на заявена поръчка към Доставчика. Куриерската фирма от своя страна, е длъжна да предприема и спазва въртешно-фирмени политики за обработването на Личните данни на Лицето.
  3. В сайта www.iltex.bg, в раздел контакти са предоставени контакти за връзка с експертите на „ИЛТЕКС” ЕООД. Всеки Получател има право да ги използва, като предоставяените от него лични данни /чрез телефонно обаждане и ли имейл/ се обработват за целта на удоволетворяването на запитването му.

  II. Сигурност на данните Предприети са технически и организационни мерки за сигурност за възможно найвсеобхватна защита на данните на Получателя. Сайтът разполага със SSL Сертификат.   III. Период на съхранение на личните данни Периодът за съхранение на личните данни на Получателя е определен чрез вътрешните правила на фирмата. Той е 5 години, считано от от последната направена поръчка.   IV. Реклама Звеното за изследователска и развойна дейност не спира да разработва продукти, които да отговарят на потребителското търсене. В тази връзка, Доставчикът си запазва правото да изпраща на Получателя информация под формата на мейлинг /бюлетин, с цел запознаване с нови продукти, на база на покупателното поведение на Получателя. Личните данни, които се използват за рекламни цели са име, фамилия и имейл на Получателя. В случай, че Получателят не желае да получава информация от Доставчика, може да го заяви на имейл: office@iltex.bg.   V. Права на Получателя

  1. Право на информация – по всяко време Получателя има право на да изиска от Доставчика информация, касаеща начина на съхраняване на личните данни;
  2. Право на корекция – Получателя има право да коригира информацията, която е попълнивл в бланката за заявка на Доставчика;
  3. Право на изтриване (Да бъдеш забравен) – Получателя има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни, а Достaвчика има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когаро е налице някое от посочените по-долу основания: – Лините данни вече не са необходими за целите, за които са са били събирани или обработвани; – Получателя оттегли своето съгласие върху, което се основава обработването на данните; – Личните данни на Получателя са използани незаконосъобразно; или – Личните данни на Получателя да бъдат изтрити, с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава;
  4. Право на възражение – Получателя има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, които го касаят. В случай че възражението е основателно, Доставчикът ще прекрати обработването на лични данни относно възразражението, освен ако Доставчикът не докаже, че няма убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Получателя.

  VI. Съгласие Получателят, когато физическо лице, предоставя доброволно личните си данни, чрез подписване на Декларация за съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Доставчикът в силата си на Администратор на лични данни. Представителите на юридическите лица подписват Уведомление относно обработване на лични данни, в което се съдържа такова съгласие.   Тази политика е актуализирана за последно през март 2021.