Общи условия на Фейсбук игра ● ILTEX
Top

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА

“Играй и спечели 10 кг. храна от Илтекс!”

 

РАЗДЕЛ 1. Организатор на играта

1.1. Организатор на Фейсбук играта “Играй и спечели 10 кг. храна от Илтекс!” е „ИЛТЕКС ЕООД “, със седалище и адрес на управление в село Слънчево, област Варна.

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

 

РАЗДЕЛ 2. Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Илтекс сред Фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 08.12.2022 г. до 18.12.2022 г.,  включително.

 

РАЗДЕЛ 3. Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на Илтекс.

 

РАЗДЕЛ 4. Механизъм и условия за участие в играта

4.1.  Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да oтговори правилно на загадката, да последва страницата на Илтекс и да отбележи приятел в коментар.

4.2. След края на играта, на 19.12.2022 г., ще бъде определен един победител, който ще спечели 10 кг. храна по избор. Наградата може да бъдe получена само от спечелилия играч. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за „ИЛТЕКС ЕООД “, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

 

РАЗДЕЛ 5. Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградата, определена за спечелилия участник в Играта, е: 10 кг. храна по избор, като изтегленият печеливш ще бъде един.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

 

РАЗДЕЛ 6. Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Определянето на печелившите ще бъде определено чрез теглене на един от коментиралите на Фейсбук страницата, който е изпълнил всички условия на играта. Печелившият ще бъде изтеглен на случаен принцип.

6.2. Печелившият участник от тегленето ще бъде обявен на 19.12.2022 г. на Фейсбук страницата на Илтекс.

6.3. До 15.01.2023 г. спечелилият трябва да потърси своята награда и да я получи с доставка от фирмата.

 

РАЗДЕЛ 7. Лични данни

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 8. Други условия

8.1. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

8.2. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.