Общи условия на Фейсбук игра ● ИЛТЕКС
Top

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА

„Първа пролет”

РАЗДЕЛ 1. Организатор на играта

1.1. Организатор на Фейсбук играта „Първа пролет” е „Илтекс ЕООД“, със седалище и адрес на управление в с. Слънчево.

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2. Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Илтекс сред Фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 06.03.2023 г. до 19.03.2023 г., включително.

РАЗДЕЛ 3. Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на Илтекс.

РАЗДЕЛ 4. Механизъм и условия за участие в играта

4.1.  Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да хареса страницата на Илтекс, да сподели публикацията на играта публично на стената си и да прикачи снимка на домашния си любимец в коментар.

4.2. След края на играта, на 20-ти март 2023 г., ще бъдат определени двама победителя, на случаен принцип, които ще спечелят по 10 кг. храна по избор от наличния асортимент. Наградата може да бъдe получена само от спечелилия играч. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за „Илтекс ООД“, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

РАЗДЕЛ 5. Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградата, определена за спечелилите участници в играта, е: 10 кг. храна по избор от наличния асортимент, като изтеглените печеливши ще бъдат двама.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.

РАЗДЕЛ 6. Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Определянето на печелившите участници ще бъде направено чрез теглене на двама от коментиралите на Фейсбук страницата, които са изпълнилнили всички условия на играта. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

6.2. Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 20-ти март 2023 г. на Фейсбук страницата на Илтекс.

6.3. До 20-ти април 2023 г. спечелилите трябва да потърсят своята награда и да я получат с доставка от фирмата.

РАЗДЕЛ 7. Лични данни

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

РАЗДЕЛ 8. Други условия

8.1. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

8.2. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.